Nowa Partia Liberalna?

Program Nowej Partii Liberalnej.

Postulaty konstytucyjne

1. 300 posłów w Sejmie.

2. Bezwzględne prawo usunięcia z urzędu prezydenta większością 2/3 Zgromadzenia Narodowego.

3. Wprowadzenie do konstytucji wyraźnego i dosłownego przepisu o rozdziale państwa od kościoła.

4. Usunięcie z konstytucji przepisu o tym, że stosunki RP z KK określa konkordat.

5. Zmiana trybu wyboru RPO. Wybór większością 3/5 Sejmu. W razie niewybrania przez parlament wybór bezwzględną większością przez gremium: zgromadzenie dziekanów wydziałów prawa wszystkich wyższych uczelni w Polsce, I prezes SN, prezes TK i prezes NRA. W razie niewybrania przez to gremium RPO sam wskazuje swojego następcę.

6. Zmiana ordynacji wyborczej większością 3/5 Sejmu.

7. Zniesienie wszelkich immunitetów.8. Likwidacja KRRiTV.

Prawo wyborcze

1. Zmiana ordynacji wyborczej na ordynację ściśle proporcjonalną, tzn. 1 % głosów = 1 % mandatów, bez listy krajowej, bez progu wyborczego oraz bez obowiązku rejestracji komitetów i list we wszystkich okręgach.

2. Zmiana przynależności partyjnej przez parlamentarzystę w trakcie kadencji lub przejście z opozycji do rządu skutkujące zakazem kandydowania w następnej, natomiast opuszczenie partii i zostanie parlamentarzystą niezależnym bez konsekwencji.

3. Zrównanie w prawie obietnicy wyborczej z cywilną obietnicą publiczną. Wynikające z tego prawo do pozwu przeciwko politykowi o niedotrzymanie obietnicy wyborczej, bez roszczeń finansowych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu przez sąd zakaz kandydowania przez pozwanego polityka w następnych wyborach.

4. Zniesienie finansowania partii z budżetu. Finansowanie partii z dobrowolnego 1 % od podatku i jawnych darowizn bez limitu.

5. Zniesienie ciszy wyborczej.

6. Obowiązkowe min. 2-godzinne debaty w TVP przed każdymi wyborami i każdą turą wyborów, z udziałem przedstawicieli wszystkich partii i wszystkich kandydatów na prezydenta.

Prawa i wolności człowieka i obywatela oraz ich ochrona przed państwem

1. Legalne: – związki partnerskie i adopcja przez nie dzieci- aborcja do 12. tygodnia ciąży (po konsultacji z psychologiem)- eutanazja na żądanie pacjenta nieuleczalnie chorego, zdolnego do wyrażenia woli (po konsultacji z psychologiem)- marihuana i haszysz- prostytucja- poker poza kasynami

2. Zakaz zatrzymywania i kontroli osób przez funkcjonariuszy bez powodu. Obowiązek podania przez funkcjonariusza zatrzymanemu powodu zatrzymania przed kontrolą. Za zatrzymanie bez powodu, bez podania powodu zatrzymania, za podanie nieprawdziwego powodu zatrzymania i za kontrolę nieuzasadnioną powodem zatrzymania odpowiedzialność karna funkcjonariuszy z tytułu przekroczenia uprawnień.

3. Przesłuchanie tylko w miejscu zamieszkania lub zatrzymania, a w razie braku komisariatu bądź prokuratury w danej miejscowości – w najbliższym komisariacie bądź najbliższej prokuraturze. Zakaz przewożenia zatrzymanych na przesłuchanie do komisariatów i prokuratur w innych miastach.

4. Kamery w mundurach funkcjonariuszy, radiowozach, izbach zatrzymań i pokojach przesłuchań na komisariatach. Zdjęcia zatrzymanego po przewiezieniu na komisariat. Brak nagrania i zdjęć na niekorzyść funkcjonariuszy.

5. Obowiązek udostępnienia przez funkcjonariuszy zatrzymanemu kontaktu z jedną bliską osobą i adwokatem niezwłocznie po zatrzymaniu oraz udzielenia przez nich informacji tym osobom o miejscu pobytu zatrzymanego. Za nieudostępnienie takiego kontaktu i nieudzielenie takiej informacji odpowiedzialność karna funkcjonariuszy z tytułu niedopełnienia obowiązków.

6. Zakaz zatrzymywania na więcej niż 8 h, intymnych przeszukań i osadzania w celach izb zatrzymań osób zatrzymanych za czyny niekryminalne.

7. Zaostrzona odpowiedzialność karna funkcjonariuszy i prokuratorów za tworzenie lub wykorzystywanie fałszywych dowodów winy i zatajanie dowodów niewinności podejrzanych bądź oskarżonych.

8. Zakaz przesłuchiwania najpierw w charakterze świadka osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.

9. Tzw. mały świadek koronny jako posiłkowe, a nie samoistne źródło dowodowe, tzn. dopuszczalne tylko w zestawieniu z innymi źródłami dowodowymi, i z kręgu osób objętych tym samym postępowaniem, co podejrzany bądź oskarżony.

10. Ustawowe zadośćuczynienie za bezpodstawny areszt, w wysokości równowartości płacy minimalnej netto za każdy dzień aresztu. Kara dyscyplinarna dla prokuratora wnioskującego o taki areszt i sędziego wydającego postanowienie o takim areszcie w wysokości 50 % wynagrodzenia przez okres równy okresowi takiego aresztu.

11. Jawni rozkazodawcy wszystkich działań wymierzonych przeciwko obywatelom.

12. Zniesienie przestępstw związanych z wolnością słowa: zniesławienia, znieważenia, znieważenia prezydenta i obrazy uczuć religijnych. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza ścigane z oskarżenia prywatnego.

13. Zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia w stosunku do dorosłych nieupośledzonych umysłowo.

14. Likwidacja izb wytrzeźwień.

15. Zniesienie meldunku.

Stosunki państwo-kościół

1. Likwidacja Funduszu Kościelnego. Finansowanie kościoła z dobrowolnego 1 % podatku. Działalność gospodarcza i darowizny na rzecz kościołów regulowane na zasadach ogólnych, za wyjątkiem tradycyjnych datków. Oficjalne cenniki posług. Utrzymanie zabytków kościelnych na koszt państwa.

2. Religia w szkole wg woli rodziców, nie jako przedmiot na świadectwie i nie finansowana przez państwo.

3. Kapelani tylko w służbach mundurowych.

4. Zakaz oficjalnego udziału przedstawicieli władz państwowych w uroczystościach kościelnych.

1. Zmiana trybu wyboru członków KRS. Wybór większością 3/5 Sejmu. W razie niewybrania przez parlament wybór przez zgromadzenie ogólne sędziów.

2. Wyznaczanie sędziów do prowadzenia spraw przez prezesów sądów, wg wiedzy, kompetencji i doświadczenia. Odpowiedzialność dyscyplinarna prezesów sądów za wyznaczanie sędziów popełniających błędy i dopuszczających się uchybień.

3. Zasada ciągłości i jawności rozpraw. Rozprawy w danej sprawie dzień po dniu, z przerwami tylko na przeprowadzenie dowodów. Niejawne tylko rozprawy dotyczące tajemnic prawnie chronionych oraz na wniosek bądź za zgodą pokrzywdzonych i poszkodowanych.

4. Jawne nazwiska i twarze przestępców, od momentu nadania im statusu podejrzanych, za wyjątkiem przestępców będących rodzicami nieletnich.

5. Zniesienie przedawnienia zbrodni.

6. Amnestia dla sprawców samosądów na pedofilach.

7. Abolicja dla samosądów na zbrodniarzach komunistycznych i pedofilach nie ściganych z powodu przedawnienia ich czynów.

Administracja

1. Przywrócenie Służby Cywilnej.

2. Redukcja administracji publicznej o 25 %.

3. Konsolidacja ministerstw. Likwidacja większości agencji państwowych i przeniesienie ich zadań do odpowiednich ministerstw. Zniesienie gabinetów politycznych w ministerstwach

4. Zakaz zatrudniania w administracji członków rodzin urzędników.

5. Nowe województwa: Jurajskie ze stolicą w Częstochowie i Środkowopomorskie ze stolicą w Koszalinie.

Środowisko naturalne, ekologia, żywność

1. Wymiana wszystkich pieców węglowych na gazowe. Fundowana przez państwo i przymusowa. W sezonie grzewczym gaz dla gospodarstw domowych bez VAT i dofinansowanie ogrzewania na ryczałt: 1 tys. zł dla najuboższych i 500 zł dla niezamożnych miesięcznie.

2. Wycinka lasów dopuszczalna tylko w ilości wynikającej z zamówień na drewno od polskiego przemysłu. Zakaz wycinki lasów na eksport drewna.

3. Monopol państwa i samorządów na gospodarkę odpadami. Wywóz i utylizacja odpadów finansowane przez państwo.

4. Wyrzucanie odpadów do lasu i palenie odpadami w piecach traktowane jako przestępstwa przeciwko środowisku.

5. Zakaz stosowania w żywności:- oleju palmowego- syropu glukozowo-fruktozowego- tłuszczy trans

6. Zakaz foliowych toreb na zakupy w sklepach, za wyjątkiem worków do świeżej żywności.

7. Zakaz butelek plastikowych, za wyjątkiem napojów o pojemności >1 l.

8. Obowiązek oznaczania warzyw i owoców miejscem uprawy.

Gospodarka, praca, podatki i składki

1. Wejście na ścieżkę do przyjęcia waluty euro w obecnej dekadzie.

2. Wolny handel w niedziele. Praca w niedziele dobrowolna.

3. Wolny obrót ziemią rolną.

4. Podnoszenie płacy minimalnej wg wskaźnika wzrostu PKB.

5. Prawo do zwolnienia pracownika bez powodu.

6. Ustawowe premie roczne od wydajności dla pracowników w przedsiębiorstwach, w których zysk jest wyższy od kosztów wynagrodzeń, w wysokości 10 % zysku.

7. Obowiązek podawania przez pracodawców wynagrodzenia w ogłoszeniach pracy.

8. 4 stawki i 3 progi PIT:- do średniej krajowej 10 %- do 10-krotności średniej krajowej 20 %- do 100-krotności średniej krajowej 30 %- >100-krotności średniej krajowej 40 %Bez kwoty wolnej od podatku.

9. CIT i podatek od działalności gospodarczej 20 % albo podatek obrotowy 2 % – liczone obydwa, płacony ten, który wychodzi wyższy.

10. 2 stawki VAT: <10 % dla produktów niezbędnych do życia i >20 % dla wszystkich innych.

11. ZUS i wszystkie inne składki jako jednolita składka od dochodu dla wszystkich pracujących. Likwidacja KRUS.

12. Zniesienie:- akcyzy samochodowej- opłaty ViaToll- abonamentu RTV- opłaty za wywóz śmieci – opłat za liczniki- opłaty mocowej- opłaty deszczowej- opłat drogowej i emisyjnej w paliwie- opłaty klimatycznej- podatku od psów

13. Punkty handlowe i usługowe w strefach wyłączonych z ruchu kołowego zwolnione z CIT.

14. Pełne odliczenie VAT od paliwa do samochodów firmowych.

15. Zrównanie stawek podatku od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych.

16. Zakaz wydawania przez państwowe organy kontroli wewnętrznych norm i wytycznych odnośnie kar dla przedsiębiorców.

17. Wszelkie obowiązkowe dla przedsiębiorstw decyzje i czynności organów, tzn. badania, przeglądy, atesty, certyfikaty, świadectwa, zezwolenia, koncesje itp., bezpłatne.

18. Odpolitycznienie gospodarki. Prywatyzacja wszystkich firm z udziałem skarbu państwa, poza firmami z sektorów strategicznych, tzn. energetycznego, wydobywczego, obronnego i transportowego. Zakaz zatrudniania w spółkach skarbu państwa polityków, członków ich rodzin oraz osób związanych z nimi społecznie lub zawodowo, w okresie sprawowania władzy przez partie, do których należą, i przez 5 lat od opuszczenia partii. Weryfikacja zatrudnień w spółkach skarbu państwa po 2015 r., w kierunku przestępstw: korupcji, wywierania wpływu, nadużycia władzy, niegospodarności, działania na szkodę spółki. Rolnictwo

1. Ceny minimalne skupu warzyw i owoców ustalane na każdy sezon.

2. Obowiązek oferowania przez wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze warzyw i owoców produkcji polskiej w sezonie ich dostępności, jeśli w tym samym czasie oferują takie same produkty z zagranicy.

Polityka społeczna

1. 500-. 500 zł na dziecko tylko dla osób o dochodach nie większych od płacy minimalnej. Powyżej tego progu zasiłek mniejszy odpowiednio o kwotę dochodu go przekraczającą, w systemie “złotówka za złotówkę, do 100 zł, poniżej tej kwoty nie wypłacany.

2. Świadczenie w wysokości płacy minimalnej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, wymagających opieki ciągłej.

3. Ograniczenie korupcji wyborczej. Zakaz wprowadzania nowych i podnoszenia istniejących świadczeń socjalnych na rok przed terminem wyborów.

4. Wiek emerytalny 66 lat dla mężczyzn i kobiet. -2 lata dla kobiet za każde dziecko. Po 60. roku życia 35-godzinny tydzień pracy na pełnym etacie.

5. Prawo do widzeń z dziećmi dla rodziców nie sprawujących opieki nad nimi:- płacących alimenty- nie mających założonej tzw. niebieskiej karty – nie mających zakazu zbliżania się do dzieci lub ich matki- nie karanych

Utrudnianie widzeń z dziećmi drugiemu rodzicowi przez rodzica sprawującego opiekę nad nimi karane administracyjnie. Widzenia egzekwowane przez policję lub kuratora.

6. Opracowanie strategii przeprowadzenia ludzi z bloków z wielkiej płyty do nowoczesnego budownictwa. Ustanowienie odpowiedniego funduszu celowego, finansowanego w wysokości 1 % PKB rocznie.

Służba zdrowia

1. Zniesienie limitów świadczeń.

2. Zarządzanie finansowe wszystkich szpitali przez profesjonalnych menadżerów służby zdrowia.

3. Hospitalizacja pacjentów tylko kiedy konieczna. Badania w systemie ambulatoryjnym.

4. Zwiększenie liczby studentów medycyny. Odpłatność studiów dla absolwentów emigrujących po studiach.

5. Ścieżka zawodowa lekarzy na wzór krajów zachodnich, opracowana z polskimi lekarzami pracującymi na Zachodzie.

Polityka zagraniczna

1. Naprawa stosunków z partnerami europejskimi. Odbudowa Trójkąta Weimarskiego.

2. Dążenie do wypracowania wspólnej polityki UE: wobec Rosji, Chin, Białorusi, Syrii i Turcji, imigracyjnej i obronnej.

3. Odmrożenie stosunków dwustronnych z Rosją.

4. Przyjęcie uchodźców z Syrii wg kolejności: sieroty, młode kobiety, osoby z udowodnionym wykształceniem wyższym, chrześcijanie.

5. Przywrócenie standardów polskiej dyplomacji.

Armia

1. 2 % PKB jako jednocześnie minimalna i maksymalna wysokość finansowania armii. Obecna nadwyżka do przeznaczenia na służbę zdrowia.

2. Równowaga w zamówieniach broni amerykańskiej i europejskiej.3. Budowa armii europejskiej.

Edukacja i nauka

1. Edukacja obywatelska przez cały okres szkoły średniej, obejmująca podstawy wiedzy o państwie, prawie i ekonomii. Edukacja seksualna, ekologiczna, estetyczna i komunikacyjna.

2. Olimpiady naukowe z wysokimi nagrodami pieniężnymi.

3. Konsolidacja wyższych uczelni. Uczelnie medyczne i pedagogiczne inkorporowane do uniwersytetów.

4. Budżet PAN większy od budżetu IPN.

Infrastruktura

1. Przerwanie i wycofanie się z budowy CPK. Rozwój lotniska w Modlinie i lotnisk regionalnych.

2. Budowa ze środków państwowych i unijnych metra w Krakowie i Łodzi oraz parkingów wielopoziomowych we wszystkich miastach wojewódzkich.

3. Zarząd GDDKiA nad wszystkimi drogami krajowymi. Ustanowienie Głównego Inspektoratu Dróg.3. Demontaż ekranów akustycznych przy drogach w miejscach niezabudowanych.

Prawo i bezpieczeństwo ruchu drogowego, motoryzacja

1. Ograniczenia prędkości:- na drodze ekspresowej 130 km/h – na autostradzie

2-pasowej 150 km/h- na autostradzie

3-pasowej bez ograniczeń, na okres próbny roku, po nim analiza danych dotyczących wypadków, w przypadku braku wzrostu liczby wypadków śmiertelnych przedłużenie okresu próbnego na 2 lata, po nim ponownie taka analiza i w przypadku dalszego braku wzrostu liczby takich wypadków zniesienie ograniczenia prędkości na stałe

2. Podniesienie mandatów i powiązanie wysokości tych za najcięższe wykroczenia z dochodami kierowców, a w przypadku braku danych o dochodach – z wartością prowadzonego samochodu.

3. Najwyższe mandaty za akty agresji drogowej. Wprowadzenie kwalifikowanego wykroczenia jazdy na zderzaku – z użyciem świateł drogowych.

4. Zmiana prawa o ruchu na pasach. Warunkowe pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Obowiązek zatrzymania się pieszego przed wejściem na pasy, sprawdzenia, czy nadjeżdżają samochody, i wyraźnej sygnalizacji przez niego kierowcy nadjeżdżającemu z lewej zamiaru wejścia na pasy. Wejście na pasy bez zatrzymania traktowane jako wtargnięcie na jezdnię.

5. Uproszczenie egzaminu na prawo jazdy. Część teoretyczna tylko jako zaliczenie na kursie, bez opłat i limitu liczby podejść. Egzamin tylko praktyczny, na trasie min. 10 km, we wszystkich warunkach ruchu drogowego.

6. OC od kierowcy, nie samochodu.

7. Samochody elektryczne bez VAT.

8. Dofinansowanie zakupu nowych samochodów o emisji CO2 nie większej niż 100 g/km, nie droższych niż 100 tys. zł, w kwocie 25 tys. zł, dla osób o dochodach poniżej średniej krajowej, w zamian za złomowanie starych.

Zagospodarowanie przestrzeni

1. Powszechne prawo krajobrazowe.

2. Zakazy:- reklam w dowolnych miejscach i w dowolnych formach- malowania bloków na kolory pastelowe- ogrodzeń z betonu, poza tymczasowymi na placach budowy- chodników z kostki bitumicznej w miejscach publicznych

3. Obowiązek tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy dla wszystkich gruntów w ich granicach administracyjnych.

4. Uchwalenie tzw. specustawy dla Placu Defilad w Warszawie, umożliwiającej wywłaszczenie spadkobierców działek na placu i jego zagospodarowanie.

5. Prawo państwa do wywłaszczania z nieruchomości w ruinie i niedokończonych w budowie od >10 lat.

6. Ustanowienie Głównego Inspektoratu Krajobrazu.

Ochrona języka polskiego

1. Zakazy stosowania języków obcych w:- oznaczeniach działów i produktów w sklepach- nazwach inwestycji budowlanych- tekstach reklam RTV i prasowych- tytułach programów rozrywkowych na licencji- akcjach promocyjnych – ogłoszeniach pracy

2. Zniesienie ograniczeń w tłumaczeniach wulgaryzmów w tekstach filmów na potrzeby

TV.Sport

1. Wyższe nagrody za medale olimpijskie: 1 mln zł za złoty, 0,5 mln zł za srebrny, 0,25 mln zł za brązowy.

2. Obowiązek deweloperów osiedli mieszkaniowych do budowania na nowych osiedlach boisk do siatkówki/koszykówki/minifootballu.