Pytania skierowane do Premiera i Ministra Finansów:

W związku z licznymi zapytaniami obywateli, które do mnie napływają w ostatnim czasie w sprawie problemów z przekazywaniem należnych im środków pieniężnych pochodzących z tzw. 1% podatku na cele Organizacji Pożytku Publicznego, stowarzyszeń i fundacji, proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

            Osoby, które się do mnie zgłosiły z prośbą o pomoc w powyższej sprawie, otrzymywały od dłuższego czasu środki finansowe na konto prowadzonych przez nie OPP, stowarzyszeń i fundacji, stworzonych dla celów wspomagania osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ proces ten trwał od wielu lat oraz w niektórych przypadkach współpraca była zawiązana z konkretnymi przedsiębiorstwami, a obie strony mają bezpośredni kontakt ze sobą, łatwo jest zweryfikować czy w ogóle i jakich kwot mogłyby te organizacje się spodziewać. Jednakże mimo posiadania tych informacji, ww organizacje nie otrzymały oczekiwanych kwot, a co więcej, były one w znacznym stopniu zminimalizowane. Organizacje te nie są też w stanie uzyskać jasnej i pełnej informacji od organów odpowiedzialnych za przekazywanie tych środków, tj. od Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń, które od 1 stycznia 2020 roku przejęło zadanie przekazywania kwot pochodzących z 1% podatku, od jakich kwot był naliczany podatek 1%, ani dlaczego obecnie otrzymywane kwoty są tak drastycznie niższe, od tych w okresach poprzedzających.

            Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część beneficjentów 1% podatku to organizacje otaczające opieką osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymują od Państwa pomoc finansową w wysokości, która nie jest w stanie pokryć chociażby w większym stopniu realnego zapotrzebowania osób z niepełnosprawnościami na leki, rehabilitację, opiekę itp., lub nie otrzymują tej pomocy wcale, środki uzyskiwane z 1% podatku są w większości przypadków głównym źródłem utrzymania tych osób, podnoszącym znacznie ich komfort życia.

            Nadmieniam, że niekorzystne zmiany w zakresie wypłacania kwot pochodzących z 1% podatku zostały zauważone od momentu powołania Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń. W związku z tym, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jaka kwota wpłynęła łącznie do wszystkich Organizacji Pożytku Publicznego, stowarzyszeń i fundacji w Polsce w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 roku z tytułu 1% podatku?
 2. Jaka kwota łącznie została wstrzymana do wypłaty do wszystkich OPP, stowarzyszeń i fundacji łącznie w Polsce w latach 2017, 2018, 2019 i 2020?
 3. Jakie są przyczyny wstrzymania lub całkowitego zablokowania kwot pochodzących z 1% podatku dla wszystkich beneficjentów z tego tytułu w latach 2017-2020? Proszę o zestawienie na poszczególne lata.
 4. Ile OPP, stowarzyszeń i fundacji otrzymało środki pochodzące z 1% podatku w latach 2017-2020? Proszę o zestawienie na poszczególne lata.
 5. Ile OPP, stowarzyszeń i fundacji nie otrzymało środków pochodzących z 1% podatku, mimo że dane przedsiębiorstwa wskazały je jako beneficjentów 1% podatku? Proszę o informację na poszczególne lata 2017-2020.
 6. Jakie są przesłanki powołania do życia Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń?
 7. Jaka jest rola i zakres kompetencji Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń?
 8. Jakie są procedury w Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w zakresie obsługi przekazywania 1% z podatku dla OPP, stowarzyszeń i fundacji?
 9. Jaki zakres informacji mogą pozyskać OPP, stowarzyszenia i fundacje od Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w zakresie należnych im kwot pochodzących z 1% podatku?
 10. Czy OPP, stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymać pełne informacje od Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń dotyczące łącznej kwoty podatku płaconego przez wszystkich darczyńców od których naliczana jest kwota 1% przekazywana na cele ich OPP, stowarzyszeń i fundacji?
 11. Jaka instytucja sprawuje bezpośrednią kontrolę nad działalnością Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń i jaki jest zakres tej kontroli?
 12. Czy istnieje, a jeśli tak – to jak wygląda procedura odwoławcza, którą mogą zastosować OPP, stowarzyszenia i fundacje, które nie zgadzają się z przekazaną im przez CKR kwotą pochodzącą z 1% podatku?

Senatorowie: Wadim Tyszkiewicz i Krzysztof Kwiatkowski