Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Szanowny Panie Ministrze!
Sposób realizacji przez PKN Orlen tzw. środków zaradczych, mających na celu uchronienie polskiego
rynku paliw oraz rynku rafineryjnego przed monopolem w kontekście przejęcia przez niego grupy Lotos,
wciąż pozostaje do końca niejasny. W dotychczas opublikowanych materiałach nie znajdujemy dokładnych
odpowiedzi wyjaśniających chociażby kwestie sposobu sprzedaży aktywów grupy Lotos podmiotom zagranicznym, polskiego bezpieczeństwa energetycznego po sprzedaży baz magazynowych czy konkurencyjności
warunków umowy dostaw ropy naftowej od Arabii Saudyjskiej. Co więcej, nie znamy skutków długofalowych podjętych działań i zobowiązań.
W związku z tym w trosce o dobro finansów publicznych, funduszy emerytalnych i akcjonariuszy zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

 1. Jaka była procedura wyboru potencjalnych nabywców aktywów – MOL, Unimot, Aramco? Jacy byli alternatywni nabywcy? Jak wygląda porównanie ofert i skwantyfikowane argumenty uzasadniające wybór?
 2. Kto dokonuje wyceny sprzedanych aktywów oraz parytetów wymiany akcji, według jakiej metodologii
  i założeń, jacy są doradcy, jak przebiegał proces wyboru podmiotów dokonujących wycen i konsultingowych,
  w jaki sposób są weryfikowane wyceny?
 3. Kto będzie pośredniczył w transakcji sprzedaży aktywów i za jakim wynagrodzeniem? W jaki sposób
  dokonano wyboru, jakie były alternatywne oferty?
 4. W jaki sposób zabezpieczona zostanie kwestia uniemożliwienia pośredniej lub późniejszej bezpośredniej kontroli nad sprzedanymi aktywami przez Rosję lub inne państwa spoza NATO i UE?
 5. Czy zweryfikowano możliwe powiązania spółki Unimot z Białorusią i innymi krajami oraz służbami
  specjalnymi polskimi i zagranicznymi? Co ustalono?
 6. Jak zostanie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne po sprzedaży baz magazynowych? W jaki sposób zabezpieczono kwestię możliwości dalszej odprzedaży baz lub przejęcia kontroli nad spółką Unimot
  przez podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z państwami spoza NATO i UE?
 7. Jakie są zawarte w umowach przedwstępnych klauzule dotyczące korekty wycen i możliwości wycofania z umów?
 8. Jaka jest efektywność biznesowa dla poszczególnych umów przedwstępnych oraz dla całości projektu –
  DCF, IRR, NPV okres zwrotu, konkretne skwantyfikowane efekty marżowe? Kiedy aktualizowano założenia
  makroekonomiczne?
 9. Jakie są alternatywne scenariusze rozwoju Orlenu przy założeniu niedojścia fuzji do skutku? Czy rozwój alternatywnych źródeł energii oraz nowych gałęzi biznesu nie jest ważniejszy, jeśli weźmie się pod uwagę trendy gospodarcze?
 10. Jaka jest przewidywana kwota, która wpłynie do budżetu państwa, na jakie cele i w jakich latach zostanie wykorzystana? Jaki będzie docelowy udział Skarbu Państwa w Orlenie?
 11. Jak transakcje związane z przejęciem Lotosu przez Orlen wpłyną na wartość dla akcjonariuszy indywidualnych i funduszy emerytalnych („incremental business” – zakładane średnio- i długoterminowe przyrosty EBITDA, wpływ na C/Z, C/WK, stopę dywidendy, wskaźniki rentowności, zadłużenia itd.)?
 12. Z jakich źródeł będzie finansowane przejęcie, w jakich kwotach i z jakim kosztem kapitału (WACC)?
 13. Jakie są zakładane koszty rebrandingu stacji Lotos na Orlen, średnio na stację? Kto będzie realizował
  rebranding? Jakie są założenia wpływu rebrandingu na sprzedaż i efektywność biznesową projektu – DCF,
  IRR, NPV, okres zwrotu?
 14. Jakie będą kryteria wyboru stacji przeznaczonych do sprzedaży i wymiennego nabycia? Jakie są dla
  tych stacji średnie sprzedaże paliw (wolumen roczny), sprzedaże sklepu, gastronomii i usług (marże roczne),
  roczne zyski netto, wskaźniki oceny lokalizacji (np. RER), wskaźniki efektywności rynkowej (udział w wolumenie rynku / udział w liczbie stacji), procent marży generowanej w całej sieci? Jaka jest zakładana średnia
  cena sprzedaży i nabycia stacji oraz cena stacji sprzedawanych i nabywanych w odniesieniu do generowanych przez nie zysków rocznych EBITDA?
 15. Jaki udział w rynkach mają stacje przewidziane do zakupu od MOL na Węgrzech i Słowacji? Jakie są
  wynikające z umów przedwstępnych koszty 1% udziału w rynkach versus cena uzyskana za sprzedawany 1%
  udziału w rynku polskim? Jaka jest marżowość tych rynków w porównaniu do Polski? Jakie są zakładane
  koszty rebrandingu i promocji marki? Jakie są średnioterminowe założenia wpływu rebrandingu na wyniki
  sieci w tych krajach? Jaki jest zakładany okres zwrotu z inwestycji? Jaka będzie wyjściowa pozycja konkurencyjna i jakie są możliwości osiągnięcia masy krytycznej udziału w tych rynkach?
 16. Jak po zmniejszeniu przychodów i udziału w rynku finansowana będzie budowa niezmiernie kapitałochłonnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na poszczególnych rynkach? Jakie są założenia capex
  dotyczące punktów szybkiego ładowania?
 17. Z czego wynika niska wycena aktywów rafineryjnych Lotosu w stosunku do EBITDA?
 18. Jaki procent efektów produkcyjnych i marżowych Lotosu jest przedmiotem sprzedaży?
 19. W jaki sposób zabezpieczona będzie konkurencyjność warunków w długoterminowej umowie dostaw
  ropy od Saudi Arabian Oil? Jakie będzie średnie dyskonto przy zakupie ropy z Arabii Saudyjskiej względem
  ropy Ural? Czy zakup ropy z Arabii Saudyjskiej obejmie też Rafinerię Możejki? Jak to wpłynie na dyskonto
  w cenie ropy kupowanej przez Możejki? Jaki rodzaj ropy będzie kupowany przez PKN od Saudi Arabian Oil,
  w tym w szczególności jakie będzie zasiarczenie tej ropy?
 20. Jak transakcje wpłyną na miejsca pracy, według jakiego klucza będą typowane stanowiska do likwidacji oraz obsadzane stanowiska menedżerskie? Jaki procent stanowisk menedżerskich w Lotosie zostanie zlikwidowanych? O ile zostanie zredukowany poziom stanowisk odpowiadających wynagrodzeniu podstawowemu członka zarządu w Lotosie?
  Wadim Tyszkiewicz