Oświadczenie Senatorów RP Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego skierowane do: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Minister Jarosław Gowin;

w sprawie zmiany art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

          W związku z licznymi kontrowersjami związanymi z budową wież telefonii komórkowej, a przede wszystkim z brakiem akceptacji społeczności lokalnych na tego typu działania, wnoszę o dokonanie zmian zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które umożliwiłyby społecznościom lokalnym w sposób bezpośredni i skuteczny pozyskać pełną informację na temat planowanej inwestycji oraz wyrazić swoją opinię i uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące ww inwestycji w odpowiednim ustawowo czasie.

          Obecne zapisy ustawy, w szczególności artykułu nr 53, stanowią, że:

pkt 1: „O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie”,

co powoduje, że społeczność lokalna nie jest skutecznie poinformowana o planowanych inwestycjach gminnych. Uniemożliwia to odniesienie się do podejmowanych decyzji w ustawowym terminie, nie można bowiem oczekiwać od członków społeczności lokalnej bieżącego śledzenia wszystkich obwieszczeń gminnych wywieszanych na terenie właściwych urzędów jednostek samorządowych. Stąd wnioskuję, że dotychczasowy sposób informowania społeczności lokalnych zgodny z zapisami art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest nieskuteczny, co prowadzi do licznych kontrowersji i niepotrzebnych problemów powstających na linii społeczność lokalna-władze lokalne w zakresie podejmowanych działań o charakterze celu publicznego.

          W związku z tym wnoszę o zmianę ww zapisów art. 53 w taki sposób, który umożliwi społeczności lokalnej skuteczne pozyskanie na czas informacji o dokonywanych planach inwestycyjnych i podejmowanych decyzji odnośnie celów publicznych. Zmiana ta ma konkretnie polegać na rozszerzeniu kręgu osób informowanych na piśmie o toczących się postępowaniach dotyczących wydawania decyzji celu publicznego w określonych okolicznościach. Poniżej podaję proponowane zmiany do zapisu art. 53 ww ustawy pkt. 1:

„Jeżeli wysokość inwestycji przekracza 12m lub jest większa niż elewacja frontowa terenu inwestycji, zawiadamia się na piśmie właścicieli nieruchomości, które znajdują się w obszarze opisanym przez bufor obszaru inwestycji o wielkości trzykrotnej wysokości inwestycji.”

 Wadim Tyszkiewicz         

Krzysztof Kwiatkowski