Oświadczenie złożone przez senatora Wadima Tyszkiewicza
na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2020 r.


Panie Ministrze!
W związku ze sposobem i formą rozdziału środków publicznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego dokonano na początku grudnia tego roku i w ramach którego wojewodowie rozdysponowali kwotę 4 miliardów 350 milionów zł, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.
Na jakiej podstawie wojewodowie z niektórych województw rozdysponowali środki publiczne, umieszczając na oficjalnych stronach urzędów wojewódzkich oraz na wręczanych przez polityków tzw. czekach,
przy kwotach przyznanej dotacji, logo partii Prawo i Sprawiedliwość? Załącznik: zrzut ekranu ze stroną urzędu wojewódzkiego. Jeśli są to środki publiczne, to czy nie doszło do pospolitego przestępstwa, zgodnie
z kodeksem karnym, czyli do przywłaszczenia mienia publicznego, co jest definiowane w art. 284 kodeksu
karnego §1: kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3? Mając na uwadze załączoną grafikę z oficjalnej strony urzędu wojewódzkiego, możemy
dojść do wniosku, że pieniądze trafiające do gmin pochodzą ze środków partii Prawo i Sprawiedliwość, która
rozdaje te środki jak swoje.
Czy przestępstwa nie popełnił wojewoda lubuski, który bez konkursu, po uważaniu samorządom pokornym wobec PiS i tym, które PiS się nie naraziły, rozdaje pieniądze tak, jakby były one własnością PiS? Czy
nie wypełnia to znamion przestępstwa? Czy wojewoda rozdaje te pieniądze z własnej, prywatnej, czy partyjnej kasy, kasy PiS? Jeśli z kasy publicznej, naszej, wspólnej rozdaje coś jako swoje – patrz: logo na czekach
– to znaczy to, że dysponenci tych środków bezprawnie przywłaszczyli sobie cudzą własność. Czy to jest
przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego? A jeśli nie, to czy w przyszłości wszystkie inne partie będące
przy władzy będą mogły rozdysponowywać środki publiczne i oznaczać je logo swojej partii? Czy prokurator
z urzędu będzie wszczynał postępowanie karne wobec wojewody, który przywłaszczył cudzą, publiczną własność, dysponując publicznymi pieniędzmi jak partyjnymi?
Wszystkie partie polityczne muszą rozliczyć się z pieniędzy, jakie otrzymują w ramach subwencji
z budżetu państwa. Partie polityczne nie mogą używać na promocję, prowadzenie działalności czy kampanię
promocyjną partii środków pochodzących z przestępstw, nielegalnie przywłaszczonych czy pochodzących
z jakichkolwiek innych źródeł niż oficjalne, rozliczane w sprawozdaniu.
Czy postępowanie partii politycznej dysponującej środkami publicznymi jak swoimi, co stwarza wrażenie
ich przywłaszczenia, nie spełnia definicji przestępstwa? A jeśli tak, to czy taka partia nie powinna być pozbawiona subwencji, zdelegalizowana i wykreślona z rejestru partii politycznych?
Reasumując, pytam: czy Pan Minister podejmie działania prawne wobec partii, która wykorzystuje bezprawnie środki publiczne do swoich partyjnych celów?
Wadim Tyszkiewicz