Sejm skierował do Senatu 34 ustawy, w tym 1 rozpatrywaną w trybie pilnym oraz
4 zawierające przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat rozpatrzył
29 ustaw. Senat nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie 5 ustaw.
Ustawy rozpatrzone przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji:
 Senat wniósł poprawki do 13 ustaw
 Senat przyjął bez poprawek 10 ustaw
 Senat wniósł o odrzucenie 6 ustaw
Spośród 13 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:
 Sejm przyjął wszystkie poprawki w 3 ustawach
 Sejm odrzucił wszystkie poprawki w 5 ustawach
 Sejm przyjął część poprawek w 5 ustawach
W sprawie wniosków o odrzucenie:
 Sejm odrzucił wnioski Senatu o odrzucenie 6 ustaw
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 44,8% wszystkich rozpatrzonych przez
Senat ustaw. Ogółem Senat zgłosił 94 poprawki, z których Sejm rozpatrzył 94. Sejm przyjął
45 poprawek, to jest 47,9%, a 49 odrzucił.
Średni czas rozpatrywania ustaw na etapie procesu legislacyjnego w Senacie wynosił 15,4
dnia. Minimalny czas procedowania nad ustawą w Senacie to 5 dni, natomiast maksymalny czas
wyniósł 27 dni.
Spośród 34 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 29. Z ustaw
rozpatrzonych przez Senat 14 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw, 1 ustawa podpisana
przez Prezydenta czeka na publikację.
W sprawie 19 ustaw z 34 skierowanych przez Sejm do Senatu nie został zakończony proces
legislacyjny. Wśród nich 5 ustaw czeka na rozpatrzenie przez Senat. Na decyzję Prezydenta czeka
14 ustaw.
Po IX kadencji Senatu pozostały 2 ustawy, których proces legislacyjny nie został zakończony.
Obie ustawy czekają na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego po wniosku Prezydenta.

Przyjęto zasadę obliczania poprawek według ich liczby w drukach sejmowych, w których
często poprawki senackie rozbija się na kilka punktów i głosuje się je oddzielnie.